Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Od 1 marca 2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni, a co pozostanie bez zmiany? Załączona grafika pozwoli zapoznać się z najważniejszymi zmianami.

Progressus

PROGRESSUS to innowacyjny model klastrów NGO, działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt dotyczy problemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Miejscem testowania jest województwo zachodniopomorskie, miejscem upowszechniania cała Polska.

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w całej Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie, upowszechnianie i włączenie do polityki jednego Innowacyjnego Modelu rozszerzającego ofertę i efektywność istniejących NGO (działających na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i innymi instytucjami rynku pracy) o działania ukierunkowane na podnoszenie poziomu zatrudnienia realizowane w strukturach KLASTRA i przy ścisłej współpracy z pracodawcami.

Projekt kierujemy do:

  • odbiorców, którymi są osoby niepełnosprawne w wieku 15 i więcej lat, nie posiadające doświadczenia zawodowego, będące członkami/podopiecznymi NGO zrzeszonymi wokół działań Partnera,
  • użytkowników – NGO działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nowe formy i metody zapobiegania wykluczeniu społecznemu realizowane będą poprzez:

  • zwiększenie oferty NGO;
  • zrzeszenie NGO w klaster (samoorganizowanie się);
  • stworzenie mechanizmów silnego współdziałania duetu dwóch podmiotów: NGO i pracodawców poprzez przekazanie nowego modelu, platformy internetowej łączącej w sposób zautomatyzowany osoby niepełnosprawne z potencjalnymi pracodawcami.

Przeprowadzone badania wskazują na zapotrzebowanie z punku widzenia polityki na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalny.
Więcej informacji na temat projektu na stronie www.progressus.info oraz pod adresem biuro@progressus.info