"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć."

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Od 1 marca 2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni, a co pozostanie bez zmiany? Załączona grafika pozwoli zapoznać się z najważniejszymi zmianami.

Komisja Trójstronna

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych stanowi forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz dobra publicznego. Podstawowym celem działania Komisji jest osiągnięcie i zachowanie pokoju społecznego.

Zadania i kompetencje Komisji Trójstronnej określa Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2001 Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.)

Według ustawy:
1. Posiedzenia  Komisji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Do kompetencji Komisji należy prowadzenie dialogu społecznego w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub gospodarczych, a także realizacja zadań określonych w odrębnych ustawach.
3. Każdej ze stron Komisji przysługuje prawo wniesienia pod obrady Komisji spraw o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym, jeżeli uzna, że jej rozwiązanie jest istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Przeczytaj więcej na temat Trójstronnej Komisji.