"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

12 października w Filharmonii Szczecińskiej odbędą się pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców. To wydarzenie skierowane jest zarówno do osób planujących zmianę pracy, jak również do młodych ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej i giełdzie kooperacyjnej w Niemczech w dniach 24–26.09.2017 dla firm z sektora spożywczego.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Komisja Trójstronna

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych stanowi forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz dobra publicznego. Podstawowym celem działania Komisji jest osiągnięcie i zachowanie pokoju społecznego.

Zadania i kompetencje Komisji Trójstronnej określa Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2001 Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.)

Według ustawy:
1. Posiedzenia  Komisji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Do kompetencji Komisji należy prowadzenie dialogu społecznego w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub gospodarczych, a także realizacja zadań określonych w odrębnych ustawach.
3. Każdej ze stron Komisji przysługuje prawo wniesienia pod obrady Komisji spraw o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym, jeżeli uzna, że jej rozwiązanie jest istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Przeczytaj więcej na temat Trójstronnej Komisji.